EU Settlement Scheme

English

EU Settlement Scheme – What you need to do

If you are an EU resident you should apply to the EU Settlement Scheme to continue to live in the UK. You may feel this does not affect you but you must still apply even if you have married into a British family.

If you have any family members including children, a separate application must be completed for them.

If you know of others who may be affected by the scheme, please let them know. The deadline to complete the EU Settlement Scheme application is 30 June 2021.

EU residents who fail to apply, barring some exceptions, will lose their legal rights to live and work in the UK and will become unlawful residents and in breach of UK immigration laws. The scheme is free and you can fill out the application form online here: www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

Support is available if you need help to complete your application, including:

EU Settlement Resolution Centre

For questions about your application call 0300 123 7379. Find out about call charges on gov.uk/call-charges You can also ask a question using the online form: eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk

Translated information

EU Settlement Scheme guidance and materials have been translated into 25 European languages and Welsh. Visit gov.uk/settled-status-translations and gov.uk/settled-status-translated-materials

Assisted Digital

This free service is available over the phone and in person if you do not have the right access, skills or confidence to complete the online application form. Contact We-Are-Digital by calling 03333 445 675. To check availability of this service and for more information, visit: gov.uk/eu-assisted-digital

ID document scanning service

This service is available to complete the proof of identity step if you do not have access to the EU Exit: ID Document Check app. There may be an administrative fee to use this service. To check availability of this service and for more information, visit gov.uk/ eu-id-scanner-locations

Community support

If you need more help with your application, you can contact a support organisation. For more information, visit gov.uk/help-eu-settlement-scheme

Sherwood and Newark Citizens Advice

If any resident needs help filling out the application, Sherwood and Newark Citizens Advice can offer support on 01623 861769 or email advice@sn-ca.org.uk

Romanian/Română

Sistemul de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit (EU Settlement Scheme) – Ce trebuie să faceți

Dacă sunteți rezident al UE, trebuie să faceți o cerere în sistemul de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit (EU Settlement Scheme) pentru a locui în continuare în Regatul Unit.

Termenul-limită pentru finalizarea cererii în sistemul de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit este 30 iunie 2021.

Deși ați putea considera că nu sunteți afectat/ă, trebuie totuși să faceți cerere chiar dacă ați intrat într-o familie britanică prin căsătorie.

Rezidenții UE care nu trimit o cerere, cu câteva excepții, își vor pierde drepturile legale de a locui și de a lucra în Regatul Unit și vor deveni rezidenți ilegali, încălcând legislația Regatului Unit privind imigrația. Dacă aveți membri de familie, inclusiv copii, trebuie să completați o cerere separată pentru aceștia.

Sistemul este gratuit și puteți completa formularul de cerere online aici: www.gov.uk/settled-status-eu-citizens/families/applying-for-settled-status

Dacă cunoașteți alte persoane care ar putea fi afectate de sistem, aduceți-le acest lucru la cunoștință.

Centrul de suport și contact EUSS (EU Settlement Resolution Centre):

Pentru întrebări cu privire la cererea dumneavoastră apelați 0300 123 7379. Aflați despre costurile apelurilor pe gov.uk/call-charges Puteți să adresați întrebări folosind și formularul online eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk

Informații traduse

Îndrumări și materiale informative cu privire la noul sistem de rezidență EUSS au fost traduse li sunt disponibile în 25 limbi și în limba galeză. Vizitați gov.uk/ settled-status-translations și gov.uk/settled-status-translated-materials

Asistență digitală (Assisted Digital)

Acest serviciu gratuit este disponibil prin telefon și în persoană în cazul în care nu aveți acces, abilitățile sau încrederea de a complete formularul online. Contactați We-Are-Digital prin apel la 03333 445 675. Pentru a verifica disponibilitatea acestui serviciu și pentru mai multe informații, vizitați gov.uk/eu-assisted-digital

Serviciul de scanare a documentelor de identitate (ID document scanning service)

Acest serviciu este disponibil pentru a completa pasul de verificare a identității, în cazul în care nu aveți acces la aplicația telefonică EU Exit: ID Document Check. (EU Exit: ID Document Check). Este posibil să existe o taxă administrativă pentru utilizarea acestui serviciu. Pentru a verifica disponibilitatea acestui serviciu și pentru mai multe informații, vizitați: gov.uk/eu-id-scanner-locations

Fundații comunitare

Dacă aveți nevoie de mai mult sprijin în completarea cererii dumneavoastră, contactați o fundație comunitară din apropriere. Vizitați gov.uk/help-eu-settlement-scheme

Sherwood and Newark Citizens Advice

Dacă vreun rezident are nevoie de ajutor pentru completarea cererii, Biroul de consiliere a cetățenilor din Sherwood și Newark îi poate oferi sprijin la numărul 01623 861769 sau prin email, la adresa advice@sn-ca.org.uk

Polish/ Polski

Status osoby osiedlonej – co należy zrobić

Osoby pochodzące z UE, powinny złożyć wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej, aby nadal móc mieszkać w Wielkiej Brytanii. Ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie statusu osiedlonego to 30 czerwca 2021 r.

Osoby, które są w związku małżeńskim z obywatelem brytyjskim, nadal muszą złożyć wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej. Osoby pochodzące z UE, którzy nie złożą wniosku, z wyłączeniem niektórych wyjątków, stracą prawo do życia i pracy w Wielkiej Brytanii i staną się nielegalnymi rezydentami, którzy naruszają brytyjskie prawo imigracyjne.

W przypadku dodatkowych członków rodziny, w tym dzieci, należy wypełnić dla nich osobny wniosek. Proces ten jest bezpłatny i można wypełnić formularz zgłoszeniowy elektronicznie tutaj: www.gov.uk/settled/status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

Prosimy poinformować inne osoby, które mogą mieć potrzebę złożenia wniosku.

Dostępna jest pomoc w zakresie wypełniania wniosku, w tym:

EU Settlement Resolution Centre

Jeżeli masz pytania dotyczące wniosku, zadzwoń pod numer 0300 123 7379. Opłaty za połączenia można znaleźć na stronie gov.uk/call-charges. Możesz też przekazać swoje pytania za pomocą formularza online na stronie eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk

Przetłumaczone informacje

Wytyczne dotyczące ubiegania się o status osoby osiedlonej zostały przetłumaczone na 25 języków europejskich i na język walijski. Wejdź na stronę gov.uk/settled-status-translations i gov.uk/settled-status-translated-materials

Assisted Digital (Assisted Digital)

Ta bezpłatna usługa dostępna jest przez telefon i osobiście, jeśli nie masz odpowiedniego dostępu, zdolności lub nie czujesz się na siłach, aby wypełnić formularz wniosku w Internecie. Skontaktuj się z We-Are- Digital dzwoniąc pod numer 03333 445 675. Więcej informacji można znaleźć na stronie gov.uk/eu-assisted-digital

Usługa skanowania dowodu tożsamości (ID document scanning service)

Usługa ta jest dostępna dla potrzeb przedstawienia dowodu tożsamości, jeżeli nie masz dostępu do aplikacji EU Exit: ID Document Check. (EU Exit: ID Document Check). Usługa ta może podlegać opłacie administracyjnej. Wykaz lokalizacji można znaleźć na stronie gov.uk/eu-id-scanner-locations

Organizacje społeczne

Jeżeli potrzebujesz innej pomocy w składaniu wniosku, skontaktuj się z najbliższą organizacją społeczną. Wejdź na stronę gov.uk/help-eu-settlement-scheme

Sherwood and Newark Citizens Advice

Mieszkańcy potrzebujący pomocy w wypełnieniu wniosku, mogą zgłosić się do biura porad obywatelskich Sherwood i Newark Citizens Advice, które oferuje wsparcie pod numerem 01623 861769 lub za pomocą e-maila advice@sn-ca.org.uk

Lithuanian/ Lietuvių

Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programa (angl. EU Settlement Scheme- – ką turite daryti

Jei esate ES gyventojas, turėtumėte pateikti prašymą dėl Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programos (angl. EU Settlement Scheme), kad galėtumėte ir toliau gyventi JK.

Galutinis terminas pateikti prašymą pagal Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą (angl. EU Settlement Scheme) yra 2021 m. birželio 30 d. Galbūt galite galvoti, kad tai jums neturi jokios įtakos, tačiau vis tiek privalote pateikti prašymą, net jei ir esate ištekėjusi (vedęs) už brito (-ės).

ES gyventojai, kurie nepateiks prašymo, išskyrus kelias išimtis, praras savo įstatyminę teisę gyventi ir dirbti JK bei taps neteisėtais gyventojais, taip pažeisdami JK imigracijos įstatymus. Jei turite šeimos narių, įskaitant vaikus, jų vardu būtina užpildyti atskirą prašymą.

Dalyvavimas šioje programoje yra nemokamas ir prašymo formą galite užpildyti šiame interneto puslapyje: www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for/settled-status

Pildant prašymą galima gauti įvairios reikalingos pagalbos:

EU Settlement Resolution Centre

Iškilus klausimams dėl prašymo, skambinkite telefonu 0300 123 7379. Skambučio kainą sužinoti galite gov.uk/call-charges. Klausimą užduoti taip pat galite, užpildydami formą internete: eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk

Informacija kitomis kalbomis

Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programos gairės ir informacinė medžiaga buvo išversta į 25 Europos šalių kalbas bei į valų kalbą. Apsilankykite: gov.uk/settled-status-translations ir gov.uk/ settled-status-translated-materials

Skaitmeninė pagalba (Assisted Digital)

Šią paslaugą galite nemokamai gauti asmeniškai arba telefonu, jei patys neturite prieigos, reikiamų įgūdžių arba galimybių pildyti prašymą internetu. Susisiekite su “We-Are-Digital” telefonu 03333 445 675. Norėdami patikrinti šios paslaugos prieinamumą ir gauti daugiau informacijos, apsilankykite gov.uk/eu-assisted-digital

Tapatybę patvirtinančio dokumento nuskaitymo paslauga (ID document scanning service)

Šia paslauga galite pasinaudoti, kai reikia įrodyti savo tapatybę, tačiau neturite galimybės pasinaudoti “EU Exit: ID Document Check” programėle Naudojantis šia paslauga, gali būti taikomas administracinis mokestis. Norėdami patikrinti šios paslaugos prieinamumą ir gauti daugiau informacijos, apsilankykite gov.uk/eu-id-scanner-locations

Bendruomeninės organizacijos

Jei pildant prašymą jums reikia daugiau pagalbos, susisiekite su vietine bendruomenine organizacija. Apsilankykite: gov.uk/help-eu-settlement-scheme

Sherwood and Newark Citizens Advice

Jei gyventojams reikalinga pagalba pildant prašymo formą, Sherwood ir Newark piliečių konsultavimo biuras (angl. Citizens Advice Bureau) gali suteikti pagalbą skambinant telefono numeriu 01623 861769 arba kreipiantis el. paštu advice@sn-ca.org.uk

Latvian/ Latviešu

ES Pastāvīgā statusa shēma — kas jums jāzina

Ja esat ES pastāvīgais iedzīvotājs, lai arī turpmāk varētu dzīvot AK, jums jāiesniedz pieteikums ES Pastāvīgā statusa shēmā. Pēdējais termiņš pieteikuma iesniegšanai ES Pastāvīgā statusa shēmā ir 2021. gada 30. jūnijs. Jums var šķist, ka tas uz jums neattiecas, taču jums tomēr iesniegums jāiesniedz, pat ja esat ieprecējies(-usies) Lielbritānijas ģimenē.

ES pastāvīgie iedzīvotāji, kuri neiesniedz pieteikumu, ar dažiem izņēmumiem zaudēs likumīgās tiesības dzīvot un strādāt AK un dzīvos Apvienotajā Karalistē nelikumīgi, kā arī pārkāps AK imigrācijas likumus Ja jums ir ģimenes locekļi, tostarp bērni, par tiem nepieciešams iesniegt atsevišķu iesniegumu. Par pieteikumu nav jāmaksā, un pieteikuma veidlapu varat aizpildīt tiešsaistē šeit: www.gov.uk/settled-status-eu/citizens-families/applying-for-settled-status

Ja pazīstat citus cilvēkus, kurus šī shēma var skart, lūdzu, dariet viņiem to zināmu.

Ja jums nepieciešama palīdzība, lai aizpildītu pieteikumu, varat to saņemt, tostarp arī šeit:

ES Pastāvīgā statusa shēmas jautājumu risināšanas centrs (EU Settlement Resolution Centre)

Ja jums ir jautājumi par savu pieteikumu, zvaniet pa tālruni 0300 123 7379. Informāciju par zvanu maksu skatiet vietnē gov.uk/call-charges. Jautājumus varat uzdot arī, izmantojot tiešsaistes veidlapu eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk

Tulkota informācija

Norādījumi un informācija par ES Pastāvīgā statusa shēmu ir tulkoti 25 Eiropas valodās un velsiešu valodā. Apmeklējiet vietni gov.uk/settled-status-translations un gov.uk/settled-status-translated-materials

Digitālā palīdzība (Assisted Digital)

Šis bezmaksas pakalpojumus ir pieejams pa tālruni un personiski, ja jums nav nepieciešamās piekļuves, prasmju vai pašpaļāvības, lai aizpildītu pieteikuma veidlapu tiešsaistē. Sazinieties ar We-Are-Digital, zvanot pa tālruni 03333 445 675. Lai noskaidrotu šī pakalpojuma pieejamību un saņemtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni gov.uk/eu-assisted-digital

ID dokumentu skenēšanas pakalpojums (ID document scanning service)

Šis pakalpojums ir pieejams, lai veiktu identitātes apliecināšanas procedūru, ja nav piekļuves lietotnei EU Exit: ID Document Check app (EU Exit: ID Document Check). Par šī pakalpojuma izmantošanu iespējama administratīvā maksa. Lai noskaidrotu šī pakalpojuma pieejamību un saņemtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni: gov.uk/eu-id-scanner-locations

Sabiedriskās organizācijas

Ja jums ir nepieciešama papildu palīdzība saistībā ar pieteikuma iesniegšanu, sazinieties ar tuvējām sabiedriskajām organizācijām. Apmeklējiet vietni gov.uk/help-eu-settlement-scheme

Sherwood and Newark Citizens Advice

Ja kādam no iedzīvotājiem nepieciešama palīdzība, lai aizpildītu pieteikumu, Šervudas un Ņūarkas pilsoņu konsultatīvais birojs (Sherwood and Newark Citizens Advice) var piedāvāt palīdzību pa tālruni 01623 861769 vai e-pastu advice@sn-ca.org.uk

Downloadable assets

We've produced assets that will help get the message about the EU Settlement Scheme out there.

Feel free to download the assets below and print them out to be used up in your community space, office or school.

EU Settlement leaflet in English, Latvian, Lituanian, Polish and Romanian

EU Settlement DL tri-fold (PDF File, 198kb) (PDF File, 198kb) (PDF File, 198kb) (PDF File, 198kb) (PDF File, 198kb)

EU A3 poster in Latvian and Lituanian

EU Settlement Poster A3 Latvian and Lithuanian (PDF File, 130kb) (PDF File, 130kb) (PDF File, 130kb) (PDF File, 130kb) (PDF File, 130kb)

EU A3 poster in Polish and Romanian

EU Settlement Poster A3 Poster POLAND AND ROMANIA (PDF File, 130kb) (PDF File, 130kb) (PDF File, 130kb) (PDF File, 130kb) (PDF File, 130kb)

Social media assets in English, Latvian, Lithuanian, Polish and Romanian

EU settlement social media assets (PDF File, 838kb) (PDF File, 838kb) (PDF File, 838kb) (PDF File, 838kb)

Preparing your business for the EU Exit

The UK has left the EU. Leaving the EU means your business or organisation may need to prepare for change.  

Use this information from the UK Government to understand how leaving the EU may affect your business or organisation and what you can do to get ready.

 Find out more on How to prepare and the steps you may need to take.

More information

Further information and application forms for the EU Settlement Scheme:

Organisations providing community support:

Contact us

Newark and Sherwood District Council
Castle House
Great North Road
Newark
Notts
NG24 1BY

01636 650000

customerservices
@newark-sherwooddc.gov.uk

Follow us on Twitter‌ Like us on Facebook‌ Follow us on Pinterest‌ Follow us on Instagram

On our website

Other websites

 • 01636 650000

  Mon to Fri 9am to 5pm

  Customer feedback

 • Get in touch:

  Castle House
  Great North Road
  Newark
  Notts
  NG24 1BY

Access Extranet